نظام پیشنهادها تحت ویندوز

توسعه و پشتیبانی این نسخه متوقف شده است

  • معماری Client/Server قابل اجرا در شبكه‌های LAN
  • مديريت داده‌های اطلاعاتی SQL Server2000
  • زبان برنامه نويسی Delphi
  • تعداد كاربران نامحدود
  • كاملاً پارامتريك ، با قابليت تعريف مقادير و درصدهای محاسباتی برای پاداش‌ها و حق الزحمه‌ها و ....
  • قابليت اتصال به سيستم منابع انسانی برای دريافت ليست پرسنل و چارت سازمانی و سيستم مالی جهت ارسال پاداش‌های تصويبی
  • قابليت اتصال به سيستم‌های ديگر سازمان جهت اطلاع رسانی سريع و خودكار به پيشنهاددهندگان ، كارشناسان ، مجريان و ... از جمله اتوماسيون اداری
  • قابليت انطباق با انواع نظام‌ پيشنهادها در كشور (نظام پيشنهادهای سنتی و كايزنی)
  • سيستم عامل : WIN9X , WIN2000 , WINXP
  • دارای واسط كاربری (User Interface) ساده و بسيار آسان
  • قابليت تعريف و تغيير پارامترهاي اوليه و فاكتورهاي تصميم براي سيستم
  • قابليت ثبت ، تصحيح ، حذف و جستجوي كاركنان سازمان
  • قابليت ثبت ، تصحيح ، حذف و جستجوي گروه‏ها (كميته ها) و قابليت تعيين افراد هر گروه
  • قابليت ثبت ، تصحيح ، حذف و جستجوي پيشنهادهاي رسيده و شرح كاملي از آن
  • قابليت پيدا كردن پيشنهاد تكراري و جستجوي پيشنهاد بر اساس عنوان آن
  • قابليت ثبت ، تصحيح ، حذف و جستجوي صورتجلسات
  • قابليت ارزيابي كارشناس
  • قابليت انجام محاسبات پاداش پيشنهاد كمي يا كيفي و پاداش همكاران اجرايي
  • قابليت تعيين مراحل مختلف پرداخت پاداش پيشنهاد و پاداش همكاران اجرايي
  • قابليت ثبت پاداش‏هاي ويژه و تقديري
  • قابليت ثبت حضور و غياب افراد هر گروه
  • قابليت محاسبة كاركرد گروه‏ها
  • قابليت پيگيري و تعيين تائيديه دريافت نتيجه عملكرد فرد يا گروه كارشناس يا مجري در مصوبات مختلف
  • قابليت ارائه نامه ‏هاي مختلف كه در دبيرخانه نظام پيشنهادها مورد استفاده قرار مي‏گيرد
  • قابليت به يادآوري وظائف مختلف دبيرخانه
  • قابليت ارائه گزارشات مختلف و متنوع با فاكتورهاي گزارش‏گيري كه مد نظر كاربر مي‏باشد بصورت آماري ، مقايسه اي و نموداري
  • قابليت تغيير گزارشات نموداري به شكل‏هاي متنوع و تنظيمات مختلف آن

  ...