همايش‌های برگزار شده نظام پیشنهادها

در . تحریر شده در اخبار نظام پیشنهادها

  • همايش نظام پيشنهادها در استان كرمان به همت سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان كرمان با حضور 50 دستگاه دولتی و اجرايی استان
  • همايش نظام پيشنهادها در استان قم به همت دانشگاه تهران پرديس قم با حضور 25 دستگاه دولتی و اجرايی استان
  • همايش نظام پيشنهادها در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای كشور با حضور 45 دبير كميسيون ستادی و استانی
  • همايش نظام پيشنهادها در سازمان تامين اجتماعی با حضور 65 شعبه و مراكز درمانی وابسته در كل كشور
  • حضور در پنجمين كنفرانس ملی نظام پيشنهادها به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
  • اولين همايش استانی نظام پيشنهادها در استان مازندران به همت شركت برق منطقه‌ای و استانداری استان مازندران
  • همايش دبيران نظام پيشنهادها در شركت‌های مخابرات كل كشور