ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان

نرم‌افزار ارزيابی عملكرد كاركنان مبتنی بر Web


 • نمونه صفحات
 • امكانات
 • مشخصات فنی
  • قابليت تعريف و تغيير پارامترهای اوليه و فاكتورهای تصميم برای سيستم) چارت سازمانی ، پرسنل، شغل ها ، كاربران نامحدود با سطح دسترسی های متفاوت ، اعداد و درصد های محاسباتی و... )
  • قابليت تعريف سطوح مختلف ارزشيابی (مديران ، كارشناسان ، كاركنان و... )
  • قابليت تعريف شاخص های مختلف ارزشيابی بصورت درخت واره (عمومی ، اختصاصی ، تشويقی و ويژه) با تعيين وزن و حداكثر امتياز آن
  • معماری: كاملاً مبتنی بر WEB
  • مديريت داده های اطلاعاتی: SQL SERVER 2008
  • زبان برنامه نويسی: #Asp.Net , C
  • تعداد كاربران: نامحدود
  • سيستم عامل: WIN2000 , WINXP
  • قابليت اتصال به سيستم های آموزش و نظام پيشنهادها