آقای نظری مدیر فروشگاه بهنوش میگوید:

تفاوت در سیستم مدیریت فروشگاه، قبل وبعد از پیاده سازی نرم‌افزار مدیریت یکپارچه، مشهود است.
اینکه میتوانیم گزارشات متنوع و جامعی را از بخش‌های مختلف فروشگاه مانند انبار، صندوق و ورود و خروج کالا در لحظه داشته باشیم، باعث سرعت در عملکرد و اجرایی شدن فرآیندهای فروشگاه و همچنین تقریبا خطای انسانی را به صفر رسانده است.

آقای نظری مدیر فروشگاه hyperc میگوید:

تفاوت در سیستم مدیریت فروشگاه، قبل وبعد از پیاده سازی نرم‌افزار مدیریت یکپارچه، مشهود است.
اینکه میتوانیم گزارشات متنوع و جامعی را از بخش‌های مختلف فروشگاه مانند انبار، صندوق و ورود و خروج کالا در لحظه داشته باشیم، باعث سرعت در عملکرد و اجرایی شدن فرآیندهای فروشگاه و همچنین تقریبا خطای انسانی را به صفر رسانده است.

آقای نظری مدیر فروشگاه vlunaaaa میگوید:

تفاوت در سیستم مدیریت فروشگاه، قبل وبعد از پیاده سازی نرم‌افزار مدیریت یکپارچه، مشهود است.
اینکه میتوانیم گزارشات متنوع و جامعی را از بخش‌های مختلف فروشگاه مانند انبار، صندوق و ورود و خروج کالا در لحظه داشته باشیم، باعث سرعت در عملکرد و اجرایی شدن فرآیندهای فروشگاه و همچنین تقریبا خطای انسانی را به صفر رسانده است.

آقای نظری مدیر فروشگاه tavonii میگوید:

تفاوت در سیستم مدیریت فروشگاه، قبل وبعد از پیاده سازی نرم‌افزار مدیریت یکپارچه، مشهود است.
اینکه میتوانیم گزارشات متنوع و جامعی را از بخش‌های مختلف فروشگاه مانند انبار، صندوق و ورود و خروج کالا در لحظه داشته باشیم، باعث سرعت در عملکرد و اجرایی شدن فرآیندهای فروشگاه و همچنین تقریبا خطای انسانی را به صفر رسانده است.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.