مدیریت مشکلات و موارد

سامانه جامع مدیریت مراکز تجاری

مدیریت مشکلات و موارد

(Case Management)

قابلیت های زیرسیستم مشکلات و موارد

  • مدیریت پشتیبانی و تیکت مشتمل بر امکان ثبت پیشنهاد و انتقاد، مشکل، خرابی.
  • امکان درخواست خدمات در دبیرخانه مربوطه و تعیین دپارتمان مرتبط و ارجاع درخواست به کارتابل دپارتمان مربوطه بعنوان دستور کار جهت انجام فعالیت مناسب برای رفع مشکل تعیین شده طبق فوریت مشخص.
  • ثبت نتیجه رفع یا عدم رفع مشکل مذکور توسط تیم اعزامی.
  • امکان ایجاد سفارش کار و خرید خدمات جهت رفع قطعی مشکل.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.