استراتژی اجرای نظام پیشنهادها و خلاقیت

مدیریت مشارکتی عبارت است از عملیاتی که طی آن کارکنان یک سازمان را در روند تصمیم گیري ها دخالت و شرکت می دهند. تاکید این شیوه ي مدیریت بر همکاري و مشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است و می خواهد از اندیشه ها ، نظرات و ابتکارات آنها در حل مشکلات و مسائل سازمان استفاده کند. یکی از تکنیکهاي مدیریت مشارکتی نظام پیشنهادهاست که هدف از کاربرد این نظام اعتلاي روحیه تعاون و همکاري کارکنان و همچنین ایجاد حس مسئولیت در آنان براي مشارکت و درخواست هاي سازمان است. یکی از مهم ترین دلایل عدم استقبال کارکنان،بی توجهی مدیران به نظرات و پیشنهادهاي کارکنان می باشد. بدیهی است که عدم اعتقاد مدیر سازمان به کارآیی این نوع مدیریت، اجراي آن را به نازل ترین حد ممکن در آن سازمان می رساند. چرا که هر چه کارکنان و کارمندان دستگاه براي ارائه پیشنهادهاي موثر و کارآ تلاش نمایند و هر چقدر پیشنهادهاي مناسب و کارآمد ارائه نمایند ممکن است به دلیل عدم اعتقاد مدیر به این نظام هیچ یک از آنها موردتوجه و استفاده قرار نگیرد و در نتیجه کم کم مشاهده خواهد شد که در آن سازمان دیگر کارکنان به پیشرفت و بهبود اوضاع فکرنکرده و نسبت به ارتقاي کیفیت خروجی سازمان بی تفاوت خواهند شد که حاصل آن پایین آمدن بهره وري و کیفیت محصولات و یا خدمات خواهد بود. همانگونه که در مطالب فوق اشاره شد دو رکن اصلی سیستم مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها رهبران و کارکنان سازمانها می باشند. این دو گروه هر کدام نگرش خاص خود را به سیستم نظام پیشنهادها با توجه به شرایط سازمان خود دارا می باشند. اگر دسته بندي براي نوع نگرش ودیدگاه به مقوله پیشنهاد بخواهیم در نظر بگیریم می توان سه دسته تفکر کم اهمیت ،متوسط و پراهمیت براي هر دو گروه رهبران و کارکنان در نظر گرفت . با استفاده از مدل ارزیابی نظام پیشنهادها و با معیار رهبري و نتایج می توان نوع نگرش و تفکر رهبران و کارکنان را مشخص نمود. با مشخص شدن نوع نگرش رهبران و کارکنان به مقوله نظام پیشنهادها می توان توصیه لازم را براي اتخاذ استراتژي مناسب و بهینه براي استقرار یا استمرار و ارتقاي نظام پیشنهادهاي هر سازمان انجام داد. از نتایج ارزیابی معیار رهبري براي رهبران و معیار نتایج براي کارکنان به سادگی می توان استراتژیهاي پیشنهادي را انتخاب کرده و متولیان نظام پیشنهادها از جمله دبیر نظام پیشنهادها و نمایندگان آن خواهند توانست در استقرار و استمرار نظام پیشنهادها موفق تر عمل نمایند.
شرکت سبز افزار آریا با آگاهی از این موضوع ، و بکارگیری مکانیزمهای منحصر بفردی در مراحل امکان سنجی، طراحی، استقرار وبازنگری، توانسته است نتایج مفیدی را کسب و بعنوان یک الگوی موفق، شاخص های کلیدی عملکرد نظام پیشنهادها را به سطح معیارهای بین الملی (کشور ژاپن) نزدیک نموده و در سطح کشور رتبه برتر را کسب نماید.
با توجه به اینکه هدف از اجرای نظام پیشنهادها ایجاد فضای مناسب برای مشارکت کلیه کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشد چنانچه بخواهیم تصویری روشن‌تر ازاستراتژی ها، اهداف و منافع اجرای این نظام ارائه دهیم، موارد زیر قابل ذکر هستند:
 • • استقرار و توسعه محیط خلاق در تمامی سطوح سازمان
 • • تقویت فرهنگ و حس تعلق سازمانی
 • • گسترش حوزه تفکر، تعمیق و نهادینه نمودن بهبود مبتنی بر تغییر
 • • گسترش سطوح یادگیری سازمانی
 • • بهره‌گیری از پیشنهادهای سازنده و مؤثر سازمانی در راستای فعالیت‌های بهبود
 • • شناسایی و تقویت منابع خوشفکر و خلاق
 • • همراستا سازی اهداف فردی و سازمانی
 • • استفاده از راهکارهای حل مسئله با کمترین هزینه
 • • مشارکت کارکنان در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها
 • • آگاهی مدیریت از میزان توانایی‌های بالفعل و بالقوه کارکنان
 • • ارج نهادن به شخصیت وجودی و شأن و منزلت انسان‌ها از طریق ایجاد فضای مناسب برای بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای آنان
 • • بهبود کار سازمان، افزایش بهره‌وری و کیفیت، کاهش هزینه ها و ضایعات
 • • تقویت و بهبود ارتباط میان کارکنان و سازمان و ایجاد حس اعتماد متقابل
 • • ایجاد شرایط مناسب برای کار و فعالیت و حذف موانع در مشارکت فراگیر کارکنان
 • • افزایش انگیزش در کارکنان، تشویق روحیه کاری و افزایش قابلیت حل مسأله
 • • اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاری دسته جمعی در حل مشکلات و بهبود روابط کاری و رفتار سازمانی
 • • اصلاح و بهبود مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کاری، ساختار سازمانی، گردش کار و نظام تصمیم‌گیری
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.