مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان

براي انجام ارزشيابی صحيح بايستی رويكردها و روش‌های ارزشيابی عملكرد را شناسايی كرده و كاربرد هر كدام را در موقعيت‌های معين بدانيم. اینجا به 9 نمونه از مدل‌های ارزیابی عملکرد کارکنان اشاره شده است:

1- مدل رتبه‌بندی فردی

اين رويكرد به مديريت عملكرد، بر گسترش ويژگی‌های معينی كه براي موفقيت سازمان مطلوب تلقی می‌گردد، تأكيد می‌كند. تكنيك‌هايی كه در اين رويكرد مورد استفاده قرار می‌گيرند مجموعه‌ای از رفتارها و ويژگی‌ها شامل: ابتكار، رهبری، خصلت رقابتی و ارزشيابی افراد را در بر می‌گيرد. در این روش، فرمی که در برگیرنده فهرست صفات با نوعی گروه بندی که از نظر عملکرد شغلی دارای اهمیت زیاد است، طراحی می شود.

2- مدیریت بر اساس اهداف (MBO)

اين روش جزء روش‌های مبتنی بر نتيجه است. و به عنوان يك فلسفه مديريتی كه عملكرد را بر مبناي دستيابی كارمندان به اهدافی كه به وسيله توافق دو جانبه كارمند و مدير تنظيم شده است، درجه‌بندی می‌كند.

3- مدل بازخورد ۳۶۰ درجه

اين روش نوعي ارزشيابی گروهی است. در اين روش فهرستی از شايستگی‌های مورد نظر تهيه می‌شود و از تمامی افراد مرتبط مستقيم و غير مستقيم اعم از: مديران، زيردستان، مشتريان، همكاران و خود فرد خواسته می‌شود تا پرسشنامه‌های مربوطه در مورد كارمندی كه در خصوص آن اطلاعات دارند را تكميل نمايند. واحد مديريت منابع انسانی نتايج ارزشيابی را به كارمند ارائه می‌كند و كارمند می‌تواند دريابد كه تا چه ميزان عقيده وی با عقايد سايرين در خصوص عملكردش تفاوت دارد.

مدل های ارزیابی عملکرد 360 درجه

4- روش کارت امتیازی متوازن (BSC)

BSC یا روش کارت امتیازی متوازن، روشی برای کنترل سازمان در جهت به جریان انداختن استراتژی‌ها و اهداف در همه‌ی سطوح سازمانی است؛ این روش به دیدی آینده نگر و توجه به محیط خارج از سازمان، نه تنها بعد مالی شرکت را از سه بعد مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد یادگیری، عملکرد سازمان‌ها را هم مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

این روش اهداف موجود در نقشه استراتژی که دارای شاخص‌های عملکرد هستند را در مدت بازه‌های ارزیابی روزانه، هفتگی، ماهیانه نمایش می‌دهد؛ در ادامه ابتکارات اجرایی برنامه استراتژی را تعریف کرده و تأثیر آن در اهداف سازمان را ارزیابی می‌کند.

5- مقیاس رتبه‌دهی بر اساس رفتار (BARs)

اين روش كاركنان را در يك مقياس پيوسته از رفتارهای حساس توصيف شده از منفی تا مثبت يا از عملكرد بالا تا عملكرد پايين رتبه بندی می‌كند. اين مقياس شامل هر يك از ابعاد مهم عملكردی در يك شغل می‌باشد.

6- ارزیابی روان‌شناختی

اين رويكرد به مديريت عملكرد، بر گسترش ويژگی‌های معينی كه برای موفقيت سازمان مطلوب تلقی می‌گردد، تأكيد می‌كند. تكنيك‌هايی كه در اين رويكرد مورد استفاده قرار می‌گيرند مجموعه‌ای از رفتارها و ويژگی‌ها شامل: ابتكار، رهبری، خصلت رقابتی و ارزشيابی افراد را در بر می‌گيرد. در این روش، فرمی که در برگیرنده فهرست صفات با نوعی گروه بندی که از نظر عملکرد شغلی دارای اهمیت زیاد است، طراحی می شود.

7- روش حسابداری منابع انسانی

روش حسابداری (هزینه) منابع انسانی از طریق مزایای مالی که کارمند برای شرکت ایجاد کرده، عملکرد او را تحلیل می‌کند. این روش با مقایسه هزینه حفظ یک کارمند در شرکت (هزینه برای شرکت) و مزایایی مالی (مشارکت) که سازمان از آن کارمند دریافت می‌کند، به‌ دست می‌آید.

8- ثبت وقایع خاص

اين روش جزء روش‌های مطرح در رويكرد رفتاری می‌باشد. واقعه حساس به يك واقعه غيرمعمول كه مشخص‌كننده عملكرد بالا يا ضعيف كارمند در برخی از قسمت‌های شغل است، می‌باشد. در اين روش، وظيفه اصلی ارزشيابی‌كننده، عبارت است از مشاهده، ثبت و ضبط عملكرد و رفتارهاي غيرمعمول مثبت و منفی كه در فرد موردنظرملاحظه شده است.

9- ارزیابی مقیاسی

اين روش كاركنان را در يك مقياس پيوسته از رفتارهای حساس توصيف شده از منفی تا مثبت يا از عملكرد بالا تا عملكرد پايين رتبه بندی می‌كند. اين مقياس شامل هر يك از ابعاد مهم عملكردی در يك شغل می‌باشد.

نرم‌افزار ارزیابی عملکرد کارکنان سبزافزار آریا، با استفاده از مدل‌های بازخورد 360 درجه و کارت امتیازی متوازن (BSC) می‌تواند در مراحل ارزیابی کارکنان سازمان شما به شما کمک کند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.