• نظام مشارکت ، یکی از مکانیزم های موثر در تغییر فضای سازمانی و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان و از طریق ارائه پیشنهاد و یا مشارکت در حل مسائل می باشد .
  • نظام مشارکت ، نقش جاری سازی مستمر نو آوری و بهبود را با هدف همگانی کردن مشارکت و برقراری ارتباط پایین ترین سطح سازمان ، با بالاترین سطح آن را ایفا می نماید .
  • گرچه استقرار سیستم پیشنهادات ، باعث ارتقاء سطح بلوغ سازمانی و افزایش آمادگی کاری کارکنان می شود ولی عدم وجود روش اجرائی ساده و بهره ور را می توان یکی از مهمترین علل عدم رونق سیستم پیشنهادات در سازمان برشمرد.
 
  • از آنجا که اغلب انسانها علاقه دارند رفتاری را که به آن پاداش داده می شود تکرار کنند لذا روش اجرائی نظام مشارکت در پاسخ به این نیاز تدوین یافته است.
 
  • در قرآن کریم شور و مشورت نمودی از ایمان معرفی شده و تاکید می کند مسلمانان امور خود را بر اساس مشورت متقابل انجام دهند ( سوره شورا – آیه 38)
 
  • آیه ۱۸ سوره زمر نیز گوش دادن به سخن دیگران و عمل کردن به نیکوترین آنها را موجبات هدایت انسانها دانسته و آنان را صاحبان عقل و خرد معرفی کرده است . در نظام جمهوری اسلامی ، مشارکت بعنوان یک شان و کرامت انسانی پذیرفته شده و ارائه نظر و پیشنهاد ، حق انسانها دانسته شده است.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.