مدل ارزیابی جشنواره ملی نظام پیشنهادها

1) اهداف طراحی مدل ارزیابی نظام پیشنهادها

طراحی مدل ارزیابی نظام پیشنهادها با اهداف ذیل انجام شده است:
 • کمک به انجام خود ارزیابی توسط مدیران و دست اندکاران نظامهای پیشنهادها در سازمانها و ایجاد آگاهی از نقاط قوت و فرصتهای بهبود و تعریف پروژه های بهبود به منظور تکامل و بلوغ نظام های پیشنهاد
 • ایجاد انگیزه در مدیران ارشد و مسئولین نظام پیشنهادها در سازمانها برای شتاب بخشیدن به اصلاح و تکمیل سیستم های استقرار یافته جهت شرکت در جشنواره ارزیابی ملی و دریافت جوایز ملی
 • شناسایی سازمانها و تجارب برتر و ایجاد زمینه و فرصت برای بهینه کاوی (Benchmarking) از آنها و همچنین گسترش ارتباطات و یادگیری متقابل سازمانهای فعال در اجرای نظام پیشنهادها
 • کمک به طراحی و پیاده سازی کامل تر نظام پیشنهادها برای سازمان های مبتدی

2) تصویر کلی مدل ارزیابی نظام پیشنهادها

در طراحی مدل تلاش بر این بوده است كه تصویر كاملی از نظام پیشنهادها ترسیم گردد و شركتها بر اساس مقایسه خود با آن به جنبه هاى قوت و ضعف سیستم پیشنهادهاى خود را واقف گردند. مدل ارزیابى نظام پیشنهادها حول ٨ معیار و 113 زیر معیار طراحى شده است. همچنین در بخشهایى از طراحى مدل ،از مدل اروپایى تعالى سازمانى (EFQM) كه خوشبختانه رواج مناسب در كشور یافته و پوشش آموزشى گسترده اى در میان كارشناسان مدیریتى كشور داشته است الهام گرفته شده است. همانند مدل EFQM جمع امتیازات ١٠٠٠ امتیاز است و معیارها به دو گروه توانمندساز (معیارهاى ١ تا ٧) ونتایج (معیار ٨) تقسیم مى شود. در توزیع امتیازها 600 امتیاز به معیارهای توانمندساز(٧ معیار اول) و 400 امتیاز به معیار نتایج(معیار هشتم) تخصیص یافته است.

3) سطوح جایزه تعالی نظام پیشنهادها

سطوح مدل تعالی نظام پیشنهادها، سازمان‌ها را در دستیابی به تعالی نظام پیشنهادها متمایز می‌ کند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به اهداف نظام پیشنهادها، نشان می‌دهد. جایزه ملی نظام پیشنهادها دارای سطوح گواهی اهتمام به تعالی، تقدیرنامه تعهد به تعالی و تندیس‌های بلورین سیمین، زرین و الماس است.
شرایط متقاضیان و حد نصاب‌های مربوطه به هر یک از سطوح بر اساس امتیاز ارزیابی به شرح ذیل می باشد:
گواهینامه اهتمام به تعالی نظام پیشنهادها ******** 3۰۱ امتیاز تا ۴۵۰ امتیاز
تقدیر نامه تعهد به تعالی نظام پیشنهادها ******** 600امتیاز تا ۴۵1 امتیاز
تندیس‌ بلورین ******** 700 امتیاز تا 601 امتیاز
تندیس‌ سیمین ******** 800 امتیاز تا 701 امتیاز
تندیس‌ زرین ******** 900 امتیاز تا 801 امتیاز
تندیس‌ الماس ******** 1000 امتیاز تا 901 امتیاز

۴) شرح معیار ها و زیر معیار ها

Artboard ۱
 • معیار اول: رهبری (۱۶۰ امتیاز)
 • معیار دوم: آموزش و توان افزایی (۷۰ امتیاز)
 • معیار سوم: تبلیغات و فرهنگ سازی نظام پیشنهادها (۶۰ امتیاز)
 • معیار چهارم: سازماندهی (۵۰ امتیاز)
 • معیار پنجم: مدیریت سیستم اطلاعاتی (۴۰ امتیاز)
 • معیار ششم: فرآیندها (۱۶۰ امتیاز)
 • معیار هفتم: نظام انگیزش (۶۰ امتیاز)
 • معیار هشتم: نتایج و دستاوردها (۴۰۰ امتیاز)

۵) منطق ارزیابی وامتیاز دهی

5-1 معیارهای توانمندساز

در ارزیایی و امتیاز دهی زیر معیارهای توانمندسازها(معیارهای ۱ تا ۷) همانند ارزیابی مدل EFQM از منطق RADAR استفاده می شود.البته در اینجا تنها از دو بخش ‎D و A‏ استفاده می شود. ۳۰% امتیاز هر زیرمعیار به وجود رویکرد مناسب (Approach) و 70% امتیاز به جاری سازی (Deployment) تعلق می گیرد.

5-2 معیار نتایج

در تعیین امتیاز زیر معیارهای معیار 8 (نتایج) ، امتیازهای ۱۲ زیر معیار اول که نتایج حاصل از محاسبات این فرمولها برای سازمانهای مختلف قابل مقایسه است بدینگونه محاسبه می شود که ۷۰ درصد نمره زیر معیار بر مبنای فرمولهای درج شده در جدول و ۳۰ درصد نمره زیر معیار منوط به وجود روند بهبود شاخص در سه دوره متوالی گذشته تعیین می شود. از آنجایی که ماهیت شاخصهای ۸ زیر معیار بعدی متاثر از اندازه سازمانها و چرخش مالی آنها می باشد امکان استفاده از فرمولهای محاسباتی میسر نیست. لذا امتیاز هر ‎کدام از این آیتم ها در صورت وجود روند مثبت سه دوره متوالی گذشته برای شاخص ها اختصاص می یابد. چنانجه سازمان اطلاعات مذکور (روند مثبت) را فقط برای یک سال ارائه نماید(مستلزم ارائه اطلاعات برای دو سال متوالی) یک سوم نمره تعیین شده و چناچه برای دو سال ارائه شود (مستلزم ارائه اطلاعات برای سه سال متوالی) دو سوم نمره تعیین شده اختصاص خواهد یافت.

دو نکته: لطفا در فرمولها A درصد را مساوی با A ./. منظور نمایید

چنانچه در محاسبه فرمول نمره بالاتر از امتیاز زیر معیار حاصل شد سقف نمره زیر معیار را تعیین نمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.