مدل ارزیابی جشنواره ملی نظام پیشنهادها

۱) اهداف طراحی مدل ارزیابی نظام پیشنهادها

طراحی مدل ارزیابی نظام پیشنهادها با اهداف ذیل انجام شده است:
 • کمک به انجام خود ارزیابی توسط مدیران و دست اندکاران نظامهای پیشنهادها در سازمانها و ایجاد آگاهی از نقاط قوت و فرصتهای بهبود و تعریف پروژه های بهبود به منظور تکامل و بلوغ نظام های پیشنهاد
 • ایجاد انگیزه در مدیران ارشد و مسئولین نظام پیشنهادها در سازمانها برای شتاب بخشیدن به اصلاح و تکمیل سیستم های استقرار یافته جهت شرکت در جشنواره ارزیابی ملی و دریافت جوایز ملی
 • شناسایی سازمانها و تجارب برتر و ایجاد زمینه و فرصت برای بهینه کاوی (Benchmarking) از آنها و همچنین گسترش ارتباطات و یادگیری متقابل سازمانهای فعال در اجرای نظام پیشنهادها
 • کمک به طراحی و پیاده سازی کامل تر نظام پیشنهادها برای سازمان های مبتدی

۲) تصویر کلی مدل ارزیابی نظام پیشنهادها

در طراحي مدل تلاش بر اين بوده است كه تصوير كاملي از نظام پيشنهادها ترسيم گردد و شركتها بر اساس مقايسه خود با آن به جنبه هاى قوت و ضعف سيستم پيشنهادهاى خود را واقف گردند. مدل ارزيابى نظام پيشنهادها حول ٨ معيار و ۱۱۳ زیر معيار طراحى شده است. همچنين در بخشهايى از طراحى مدل ،از مدل اروپايى تعالى سازمانى (EFQM) كه خوشبختانه رواج مناسب در كشور يافته و پوشش آموزشى گسترده اى در ميان كارشناسان مديريتى كشور داشته است الهام گرفته شده است. همانند مدل EFQM جمع امتيازات ١٠٠٠ امتياز است و معيارها به دو گروه توانمندساز (معيارهاى ١ تا ٧) ونتايج (معيار ٨) تقسيم مى شود.در توزيع امتيازها ۶۰۰ امتياز به معيارهای توانمندساز(٧ معيار اول) و ۴۰۰ امتياز به معيار نتايج(معيار هشتم) تخصيص يافته است.

۳) سطوح جایزه تعالی نظام پیشنهادها

سطوح مدل تعالی نظام پیشنهادها، سازمان‌ها را در دستیابی به تعالی نظام پیشنهادها متمایز می‌ کند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به اهداف نظام پیشنهادها، نشان می‌دهد. جایزه ملی نظام پیشنهادها دارای سطوح گواهی اهتمام به تعالی، تقدیرنامه تعهد به تعالی و تندیس‌های بلورین سیمین، زرین و الماس است.
شرایط متقاضیان و حد نصاب‌های مربوطه به هر یک از سطوح بر اساس امتیاز ارزیابی به شرح ذیل می باشد:
گواهینامه اهتمام به تعالی نظام پيشنهادها********۳۰۱ امتیاز تا ۴۵۰ امتیاز
تقدیر نامه تعهد به تعالی نظام پيشنهادها********۶۰۰امتیاز تا ۴۵۱ امتیاز
تندیس‌ بلورین********۷۰۰ امتیاز تا ۶۰۱ امتیاز
تندیس‌ سیمین********۸۰۰ امتیاز تا ۷۰۱ امتیاز
تندیس‌ زرین********۹۰۰ امتیاز تا ۸۰۱ امتیاز
تندیس‌ الماس********۱۰۰۰ امتیاز تا ۹۰۱ امتیاز

۴) شرح معیار ها و زیر معیار ها

Artboard ۱
 • معیار اول: رهبری (۱۶۰ امتیاز)
 • معیار دوم: آموزش و توان افزایی (۷۰ امتیاز)
 • معیار سوم: تبلیغات و فرهنگ سازی نظام پیشنهادها (۶۰ امتیاز)
 • معیار چهارم: سازماندهی (۵۰ امتیاز)
 • معیار پنجم: مدیریت سیستم اطلاعاتی (۴۰ امتیاز)
 • معیار ششم: فرآیندها (۱۶۰ امتیاز)
 • معیار هفتم: نظام انگیزش (۶۰ امتیاز)
 • معیار هشتم: نتایج و دستاوردها (۴۰۰ امتیاز)

۵) منطق ارزیابی وامتیاز دهی

۵-۱ معیارهای توانمندساز

در ارزیایی و امتیاز دهی زیر معیارهای توانمندسازها(معیارهای ۱ تا ۷) همانند ارزیابی مدل EFQM از منطق RADAR استفاده می شود.البته در اینجا تنها از دو بخش ‎D و A‏ استفاده می شود. ۳۰% امتیاز هر زیرمعیار به وجود رویکرد مناسب (Approach) و ۷۰% امتیاز به جاری سازی (Deployment) تعلق می گیرد.

۵-۲ معیار نتایج

در تعیین امتیاز زیر معیارهای معیار ۸ (نتایج) ، امتیازهای ۱۲ زیر معیار اول که نتایج حاصل از محاسبات این فرمولها برای سازمانهای مختلف قابل مقایسه است بدینگونه محاسبه می شود که ۷۰ درصد نمره زیر معیار بر مبنای فرمولهای درج شده در جدول و ۳۰ درصد نمره زیر معیار منوط به وجود روند بهبود شاخص در سه دوره متوالی گذشته تعیین می شود. از آنجایی که ماهیت شاخصهای ۸ زیر معیار بعدی متاثر از اندازه سازمانها و چرخش مالی آنها می باشد امکان استفاده از فرمولهای محاسباتی میسر نیست. لذا امتیاز هر ‎کدام از این آیتم ها در صورت وجود روند مثبت سه دوره متوالی گذشته برای شاخص ها اختصاص می یابد.چنانجه سازمان اطلاعات مذکور (روند مثبت) را فقط برای یک سال ارائه نماید(مستلزم ارائه اطلاعات برای دو سال متوالی) یک سوم نمره تعیین شده و چناچه برای دو سال ارائه شود (مستلزم ارائه اطلاعات برای سه سال متوالی) دو سوم نمره تعیین شده اختصاص خواهد یافت.

دو نکته: لطفا در فرمولها A درصد را مساوی با A ./. منظور نمایید

چنانچه در محاسبه فرمول نمره بالاتر از امتیاز زیر معیار حاصل شد سقف نمره زیر معیار را تعیین نمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.