abrano+

مدل های جبران خدمات ذینفعان

پرداخت پاداش در نظام پیشنهادها از اهمیت خاصی برخوردار است . همانگونه که در ازای کار سازمانی مطابق با شغل به منظور جبران خدمات ، حقوق و مزایا پرداخت می شود ، برای جبران خدمت کارکنان به ازای فکر کردن و پیشنهاد دادن نیز بایستی پاداش مناسب پرداخت شود . پرداخت پاداش علاوه بر اینکه به منظور جبران زحمات موجب تشویق و ترغیب کارکنان می شود، دیگران نیز که شاهد این تقدیر و پاداش هستند را بر می انگیزاند تا آنها هم در نظام پیشنهادها مشارکت نمایند . حال با توجه به حساسیت موضوع رعایت موارد ذیل در محاسبات پاداش از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
 1. پاداش متناسب با پیشنهاد باشد.
 2. پاداش به موقع پرداخت شود.
 3. پاداش حتی المقدور در حضور دیگران پرداخت شود.
 4. از پاداشهای مادی و معنوی توام استفاده شود .
 5. نحوه محاسبه پاداش برای پیشنهاد دهنده تشریح شود .
 6. سوابق پاداشها در نظام پیشنهادها و پرونده افراد ثبت و ضبط شود.
برای جبران خدمات تمامی ذینفعان در نظام پیشنهادها ، مدل های مختلفی طراحی و تدوین شده است که از مهمترین های آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

پاداش نقدی پیشنهادها

در خصوص پیشنهادات کمی ، پاداش میتواند بصورت درصدی از سود حاصله و یا صرفه جویی یک ساله پیشنهاد لحاظ شود که این درصد در ابتدای هر سال با پیشنهاد کمیته نظام پیشنهادات و تصویب هیات مدیره تصویب و اعلام میگردد . برای پیشنهادات کیفی ، با توجه به ضوابط موثر در ارزیابی و کسب امتیاز نهایی پیشنهاد ؛ پاداش متعلقه از اعمال ضریب ریالی در امتیاز نهایی بدست می آید . پاداش نقدی-غیر نقدی

پاداش غیرنقدی پیشنهادها

علاوه بر پاداش های نقدی می توان یكی از انواع و یا مشابه پاداش های زیر را به پیشنهادهای مصوب و یا حتی به  منظور تقدیر از افراد علاقه مند و پیشنهاد دهنده هایی که در ارائه پیشنهاد مشارکت فعال داشته اند ولی هیچیک از پیشنهادهای آنها قابل قبول نبوده است اختصاص داد:
 1. 1- تقدیر در مجامع عمومی و گرد همائیها
 2. 2- اعمال تشویق های كتبی یا درج در نشریه سازمان
 3. 3- پیش بینی امتیاز ارتقا یا تمدید پایه
 4. 4- برخورداری از امکانات رفاهی خارج از نوبت
 5. 5- معرفی به عنوان كاركنان و اعضا برتر یا نمونه
 6. 6- اعزام سفرهای داخلی و خارجی
 7. 7- ایجاد فرصت های مطالعاتی و آموزشی
 8. 8- ارتقاء شغل و یا افزایش حقوق و مزایا
 9. 9- مرخصی تشویقی
 10. 10- هدیه به كاركنان و خانواده آنها

پاداش پیشنهاددهنده

پاداش پیشنهاد دهنده مطابق با ساختار وسیاست های هر سازمان در دستورالعمل (آیین نامه) تدوین محاسبه و پرداخت می شود به عنوان مثال: مدل تعیین امتیاز پیشنهاد بر اساس حاصل ضرب چهار پارامتر مندرج زیر: امتیاز = * D A * B * C A: جمع شاخص های ارزیابی پیشنهاد B: ضریب خلاقیت C: ضریب حجم کار D: ضریب تداوم

نحوه تقسیط پاداش :

با توجه به شرایط بودجه بندی و حصول اطمینان از اجرای پیشنهاد ، می توان درصدی از مبلغ تعیین شده بلافاصله پس از پذیرش و تایید پیشنهاد  به عنوان پاداش اولیه پرداخت شود که معمولا به میزان 40% خواهد بود و 60%مبلغ مابقی آن پس از اجرای پیشنهاد و کسب نتایج حاصل از اجرا و تعیین مبلغ صرفه جویی نهایی آن قابل پرداخت می باشد .

پاداش دبیران

به منظور ایجاد انگیزه و تقدیر از اعضای کارگروه تخصصی ، کمیته نظام پیشنهادها و  دبیر کمیته نیز طبق شرایط و فرمول تعیین شده در آیین نامه سازمان، پاداشی در نظر گرفته می شود که مدل های مختلف مانند مدت زمان بررسی ،تعداد پیشنهادهای بررسی شده،حضور و غیاب دبیران وتعداد جلسات و…  محاسبه و پرداخت می گردد.

پاداش کارشناسان

پاداش کارشناسان به این صورت می باشد که کمیته نظام پیشنهادات عملکرد كمیته های کارشناسی و كارشناسان ارزیاب را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت انجام وظایف كارشناسی مانند امتیاز ارزیابی عملکرد کارشناس ،تعداد پیشنهادهای کارشناسی شده ، مدت زمان کارشناسی پیشنهاد و…پاداش مناسبی بر اساس مصوبات کمیته نظام پیشنهادات برای آنان در نظر می گیرند.

پاداش مجریان

پاداش مجری نیز طبق شرایط و فرمول تعیین شده در آیین نامه  سازمان مانند مدت زمان اجرا، ارزیابی عملکرد مجری ،درصدی از پاداش پیشنهاد و… محاسبه وتایید و تصویب و در نهایت پرداخت می گردد.    

مدل جبران خدمات بر اساس کسب امتیاز در باشگاه اعضاء

علاوه بر پاداش های ذکر شده، مدل دیگری از جبران خدمات نیز وجود دارد، به نام مدل امتیازی در باشگاه اعضا نظام پیشنهادها که شامل سناریوی کسب امتیازاتی است که نقش و فعالیت هر یک از ارکان و اجزای نظام پیشنهادها را ترسیم نموده و با اعمال امتیاز و ضریب مشخص ،ارزش عملکرد هر شخص را به صورت امتیاز مختص به ایشان در کارنامه امتیازها منعکس می نماید.امتیازهای کسب شده هر شخص معیار اعطای جوایز وتقدیر از فعالیت های ایشان می باشد.در این روش فرد می تواند با توجه به امتیاز کسب شده خود از جوایز معرفی شده در سبد جوایز بهرمند گردد  
ساختار نظام پیشنهادها یک سیستم پویایی است که می بایست با شرایط و فرهنگ سازمانی هر مجموعه طراحی گردد و در ادامه با بازنگری و ایجاد نوآوری بتوان کارائی و اثر بخشی، این نظام را توسعه بخشید تا اهداف و آرمانهای تدوین شده سازمانی تحقق گردد. به همین منظور یکی از ابزارهای مفید و کارآمد در سازمان هایی با قدمت طولانی در این حوزه که درخواست تغییر در روشهای سنتی و قدیمی دارند، همین مدل جبران خدمات است که بر اساس آن می توان از طریق کسب امتیاز در باشگاه اعضا پاداش افراد را محاسبه و پرداخت نمود.
در این مدل بنا بر شرایط سازمانی دوره های کسب امتیاز مشخص می شود که شاخص ها و سنجه های کسب امتیاز به ازاء این دوره ها می تواند متفاوت تعیین گردد. از جمله این شاخص ها که موجب کسب امتیاز برای ذینفعان می گردد می توان از شاخص امتیاز ثبت پیشنهاد، امتیاز پیشنهاد گروهی، امتیاز پیشنهاد تصویب شده، امتیاز پیشنهاد اجراشده و… را نام برد. با انجام عملیات تعیین شده و با محقق شدن شرایط هر شاخص ، امتیاز مربوطه برای هر فرد منظور می گردد. افراد نسبت به فعالیت های انجام شده و عملکردشان به جزئیات و مجموع امتیازهای کسب شده خود آگاهی کامل خواهند داشت و در هر زمان که تشخیص دهند می توانند از هدایای نقدی وغیر نقدی بهره مند گردند. ازجمله این هدایا می توان به انواع کتاب های نفیس، سبد های کالایی، ارتقا پست ، سفر ، تقدیرنامه و… اشاره کرد. این امر موجب می گردد میزان دلگرمی، تشویق و وفاداری در کارکنان تقویت شده و انگیزه بیشتری برای فعالیت در نظام پیشنهادهای سازمان داشته باشند. همچنین  فرد این اماکن را خواهد داشت که در صورت لزوم امتیازهای کسب شده را حفظ نموده و در زمان مناسب از هدایای مطلوب تر برخوردار گردد.  
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.