نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها
4.7 out of 5 based on 11 votes.

 • تجربه بیش از 10 سال در بیش از 500 سازمان
 • اولین و جامع ترین نرم افزار نظام پیشنهادها در ایران
 • کاربران نرم افزار بهبود (نظام پیشنهادها) از مرز یک میلیون نفر گذشت

استقرار نظام پیشنهادها

نظام پيشنهادها يكي از اصلي ترين ابزارها و روشهاي نظام بهبود مستمر (كايزن) است. اين نظام، زمينه ساز مشاركت فكري كاركنان ،مشتريان و پيمانكاران با مديريت بوده و يكي از پايه هاي اصلي نظام مشاركت و مديريت مشاركتي قلمداد مي شود. فلسفه وجودي اين نظام، استقرار و نهادينه سازي روحيه عارضه يابي ،عادت گريزي و بهره گيري از قوه تعقل و بهبود جويي در ميان كاركنان سازمان است..

اهداف استقرار نظام پيشنهادها

نظام پيشنهاد ها علاوه بر اينكه با فعال نمودن كاركنان در شناسايي و رفع مشكلات، زمينه‌ساز صرفه جويي هاي اقتصادي چشمگير براي سازمان مي باشد، بعنوان ابزاري براي ارتقاءمنابع انساني نيز بشمار مي رود. چرا كه اين نظام، كاركنان را از عادت كردن به روشهاي قديمي كاري و تكرار مستمر آنها باز مي دارد و چشمهاي آنان را در مشاهده مشكلات و عارضه يابي و مغز و ذهن آنان را در تحليل مشكلات و راه حل يابي فعال مي گرداند. بدين ترتيب بهبود طلبي به ويژگي رفتاري كاركنان تبديل مي شود و كاركنان براي يافتن و ارائه كردن پيشنهادهاي بهتر ترغيب مي شوند كه در مورد كار خويش بيشتر بدانند و بيشتر مطالعه كنند. بر اين اساس است كه برخي از سازمانها از نظام پيشنهادها ، به عنوان ابزاري براي اتلاف زدايي و به مثابه دانشگاهي براي افزايش دانش و مهارتهاي شغلي نام مي برند. عليرغم مزاياي فراوان نظام پيشنهادها، متاسفانه بنا به دلايلي از جمله طراحي نامناسب ،عدم توجيه صحيح مديران ارشد و مياني و عدم بستر سازي فرهنگي و آموزشي لازم و... شاهد ناكامي برخي از سازمانها در دسترسي به اهداف نظام پيشنهادها هستيم. به عقيده ما سازمانها با طراحي و استقرار صحيح نظام پيشنهادها مي توانند به اهداف وجودي نظام پيشنهادها نايل آيند. اميد است هر سازمانی با دستيابی به اهداف ذيل ، الهام بخش ساير سازمانها در بهره گيری از نظام كارآمد پیشنهادها باشد :

 • 1. حرکت به سوي تعالي سازماني و بهبود فرآيندهاي کاري بانک با اجراي پيشنهادهاي مفيد کارکنان و ساير ذينفعان
 • 2. ارتقا بهره وري ،راندمان و کيفيت خدمات مورد ارائه در جهت دستيابي به اهداف شرکت
 • 3. کاهش هزينه ها و ايجاد صرفه جويي در مصرف منابع از طريق حذف اتلافها 2. ارتقا بهره وري ،راندمان و کيفيت خدمات مورد ارائه در جهت دستيابي به اهداف شرکت
 • 4. ارتقاي روحيه مشارکت فردي و گروهي کارکنان و افزايش حس مسئوليت پذيري در مقوله هاي بهبود سازماني
 • 5. همسو نمودن منافع فردي کارکنان با منافع سازماني
 • 6. زمينه سازي براي تلاش همکاران جهت افزايش دانش و آگاهيهاي شغلي خود
 • 7. شناسايي افراد خلاق و ايجاد بستر مناسب براي تبلور خلاقيت و استعدادهاي کارکنان
 • 8. ايجاد زمينه اي براي اطلاع رساني بخشهاي مختلف شرکت از فعاليتهاي بهبود صورت گرفته يکديگر
 • 9. ايجاد بانک اطلاعاتي ارزشمند از فعاليتهاي بهبود که بدليل دسترسي همه منشا گسترش بيشتر در شرکت مي گردند

مراحل طراحي و استقرار نظام پيشنهادها

فرآيند طراحي و استقرار نظام پيشنهادها از الگوي ذيل تبعيت مي كند :

فاز شناخت وضعيت عوامل موثر بر كاركرد نظام پيشنهادها در شرکت (بررسي وضعيت عوامل متعدد موثر بر نظام پيشنهادها و ارائه نتايج در قالب گزارش فاز شناخت)

فاز طراحي نظام پيشنهادها و تدوين آيين نامه اجرايي آن متناسب با اصول علمي و صحيح نظام پيشنهادهاي کايزني و همچنين متناسب با ويژگيهاي شرکت (با تشكيل ،آموزش و همراهي تيم تخصصي نظام پيشنهادها در قالب طراحي و تصويب آيين نامه اجرايي نظام پيشنهادها)

فاز ارائه آموزشهاي لازم به تمام ذينفعان و متوليان نظام پيشنهادها (آموزشهاي ويژه و جداگانه به مديران ارشد، مياني، اعضاي كميته هاي بررسي كننده، دبيران، اعضاي دبيرخانه اصلي و كاركنان)

فاز آغاز اجراي نظام پيشنهادها

فاز پشتيباني نظام استقرار يافته

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.73 (11 رای)