abrano+

دریافت و پرداخت

(Receive and pay)

درخواست دمو دانلود کاتالوگ

قابلیت های زیر سیستم دریافت و پرداخت

سیستم دریافت و پرداخت سبز، حساب های دریافتی و پرداختی طرف های تجاری را مدیریت می کند. در این سیستم پس از دریافت خروجی ها از سیستم های دیگر مانند تسویه حساب تامین کنندگان یا منابع درآمد و دیگر سیستم ها، دستور پرداخت یا دستور دریافت برای طرف حساب ها ایجاد می گردد. در بخش خزانه، اسناد پرداختی مربوطه برای طرف حسابهای بستانکار صادر شده و چک های پرداختی در کارتابل چک های در انتظار سر رسید قرار می گیرد.

در هر مرحله، زمانی که وضعیت چک پرداختی تغییر پیدا می کند مانند تحویل و وصول، برگشت خوردن چک، باطل شدن یا دیگر موارد، در کارتابل چک های پرداختی تغییر وضعیت چک ثبت می شود.

چک های دریافتی از مشتریان و دیگر طرف های تجاری نیز در این زیر سیستم ثبت می گردد و در کارتابل چک های دریافتی قرار گرفته و وضعیت آنها در هر مرحله قابل تغییر خواهد بود. دریافت چک های دریافتی می تواند از طریق نرم افزار صندوق فروش، در زمان صدور صورت حساب مشتریان نیز صورت گرفته و بصورت خودکار در کارتابل چک های دریافتی قرار گیرد. در نرم افزار صندوق فروش اقساط دریافتی از مشتریان می تواند بصورت چک باشد و بصورت یکجا چندین چک از یک حساب با مبالغ یکسان اما شماره های سری و تاریخ ماهیانه یا چند ماه یکبار دریافت و ثبت گردد.
دریافت و پرداخت برای چک های دریافتی و پرداختی در زمان ثبت، سند حسابداری خودکار صادر می گردد و در هر مرحله که وضعیت چک تغییر پیدا می کند نیز سند حسابداری مرتبط با آن ثبت شده و نیاز نیست تا کاربر اسناد حسابداری را بصورت دستی ثبت نماید.

ویژگی ها ، امکانات و فرایندهای نرم افزار مدیریت دریافت و پرداخت

 • تعریف بانكها ، شعب و حسابهای بانكی مربوط به آنها.
 • معرفی و صدور دسته چك برای حسابهای جاری.
 • صدور چك روی برگ دسته چك تعریف شده و تعیین طرف حساب آن و امكان صدور رسید تحویل چك به تحویل گیرنده.
 • كنترل چكهای صادره و تعیین وضعیت آن بصورت تكی یا دسته ای (در انتظار سررسید، پاس، برگشت، باطل و ناپدید).
 • ثبت چك های دریافتی و كنترل آن و تعیین وضعیت آن بصورت تكی یا دسته ای (در انتظار سررسید، پاس، برگشت، باطل، ناپدید، خرج و مشكوك الوصول).
 • صدور سند حسابداری خودكار براساس الگوی صدور سند خودكار متناسب با فرآیند دریافت و پرداخت.
 • امكان رؤیت تاریخچه چك صادره یا دریافتی.
 • امكان جستجوی چكهای صادره یا دریافتی براساس كلیه خصوصیات آن.
 • گزارش چك های صادره یا دریافتی قابل وصول براساس تاریخ سررسید در بازه زمانی مورد نظر.
 • امکان ثبت چک های دریافتی از طریق نرم افزار صندوق فروش در کارتابل چک های دریافتی
 • تنظیمات سقف چک های صادره بصورت روزانه، پنج روزه یا هفتگی بصورت کلی یا روی هر حساب بانکی
 • امکان چاپ متن چک روی برگه های چک های پرداختی
 • امکان گزارش و چاپ رسید پرداخت، رسید پرداخت به تفکیک شعبه و چاپ دفتر پرداخت
 • امکان نمایش دستور پرداخت ها و صدور چک بر اساس دستور پرداخت
 • امکان نمایش برنامه پرداخت متمرکز و کنترل پرداخت
 • امکان مشاهده سند حسابداری صادر شده برای چک های دریافتی و پرداختی
 • امکان نمایش کارتابل چک های دریافتی و پرداختی در زمان اجرای برنامه دریافت و پرداخت
مشاهده قابلیت های بیشتر نرم افزار دریافت و پرداخت سبز
زیر سیستم دریافت و پرداخت سبز

سیستم دریافت و پرداخت سبز، حساب های دریافتی و پرداختی طرف های تجاری را مدیریت می کند و می توان اختصاصی سازی های متعددی برای این سیستم در نظر گرفت. در صورت تمایل می‌توانید با همکاران ما در این زمینه مشورت داشته باشید.

درخواست دمو
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سبزافزار آریا است.